Şeyhülislam

en yüksek dereceli müfti. Fetva müessesesinin başkanı. Ulemanın reisi. Kendisine sorulan dini meseleler ve sualleri fetva ile çözüme kavuşturan kimse. İslamiyetin ilk yıllarında fetva işlerine bizzat Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem bakarlardı. Peygamberimizin vefatından sonra dört halife devrinde İslamiyetin yayılması ve sınırların genişlemesi sebebiyle işler çoğaldı. Bu yüzden halifeler fetva işlerine bakacak kimseler tayin ettiler. Bunlara önce müfti, Hicri dördüncü asırdan sonra da şeyhülislam denildi. Fetva işlerinin alimlere verilmesi durumu, Emevi, Abbasi ve Selçuklular zamanında da sürdürüldü.

Osmanlılarda fetva vermekle vazifeli ilk zat, Osman Gazinin kayınpederi Şeyh Edebali'dir. Onun vefatı ile talebesi Dursun Fakih, Osmanlılara müfti (şeyhülislam) olmuştur. Devletin kuruluş devirlerinde müftilik-kadılık ve müderrisliğin aynı şahısta toplandığı oldu. Mesela Hızır Bey ve Molla Hüsrev hem kadı hem de müfti idiler.

Osmanlılarda ilmiye sınıfına dahil olan müftilere reis-ül-ülema ve müfti-yül-enam gibi ünvanlar da verilmişti. Yavuz Sultan Selim Han zamanında (1512-1520) şeyhülislamdan Ahmed ibni Kemal Paşaya Müfti-yüs-sekaleyn (insan ve cinlere fetva veren) ünvanı verilmişti. Kanuni Sultan Süleyman Han zamanına (1520-1566) kadar şeyhülislamlık tevcihinde uyulması zaruri bir kanun yokken, Ebüssü'ud Efendinin hazırladığı bir düstur (kanun)la Rumeli kazaskerliğinden sonra terfi edilen bir makam haline geldi. Pek nadir olarak Anadolu kazaskerlerinden de şeyhülislamlar görüldü.

Yine bu devirden (1574) itibaren, şeyhülislamlar ilmiye sınıfının başkanı oldu ve bütün kadılar, müftiler ve müderrisler onun emrine verildi.

Şeyhülislamları bizzat padişah tayin ederdi. Şeyhülislamlığa getirilen zatı, saraydan gelen on beş kadar görevli evinden alarak Paşa kapısına, sadrazama götürürlerdi. Oradan saraya gelip padişah huzuruna çıkarlardı. Padişah, dine ve ilme duyduğu saygıdan dolayı şeyhülislam adayını ayakta karşılardı. Sonra, namzede, kendisini şeyhülislam tayin edeceğini söylerdi. O da kabul ederse şeyhülislamlara mahsus ferve-i beyda denilen beyaz çuhaya kaplı erkan samur kürk giydirmek suretiyle tayin muamelesini yapar ve aynı suretle onunla beraber huzurda bulunan sadrazama da samur hil'at giydirir ve avdetlerine müsade ederlerdi.

Bu suretle saraydan çıkan sadrazamla şeyhülislam alayla at başı beraber Babıaliye gelirler, bir müddet oturup; kahve, şerbet, gülsuyu ve buhur ikram edilir ve bu sırada Babıalideki hükumet erkanı şeyhülislamı tebrik ederlerdi.

1826 yılına kadar şeyhülislamların müstakil daireleri yoktu. Kendi evlerinde veya uygun bir konakta vazifelerini yerine getirirlerdi. Sultan İkinci Mahmud Hanın yeniçeri ocağını kaldırmasından sonra, Süleymaniye Camii yakınındaki Ağakapısı, şeyhülislamlara daimi ikamet olarak verildi. Burası şeyhülislam kapısı olarak meşhur oldu. 1836'dan itibaren bu binaya kazaskerlerle İstanbul kadısı da nakledildi.

Şeyhülislamlar, divan-ı hümayun azası olmamakla beraber, dini bir meselenin halli veya düzeltilmesi gerektiğinde divana davet edilir ve görüşleri alınırdı. Yine harp ve sulhe karar verilebilmesi için şeyhülislamın tasdiki gerekirdi. Seferlerde padişah nerede bulunursa, şeyhülislamlar da orada bulunur, çadırlarının önüne vezirler gibi üç tuğ dikilirdi. Fakat sadrazamın serdar-ı ekrem olduğu seferlere şeyhülislam katılmazdı.

Şeyhülislamların en önemli vazifesi fetva vermekti. Çünkü bunlar en büyük müfti kabul edilirdi.

Şeyhülislamların; çuhadar, telhisçi, kethüda ve saire gibi maiyetinden başka, başlarında fetva emini bulunan ve pek mühim bir daire olan fetva kalemi vardı. Bu dairede müsevvid, mübeyyiz, mukabeleci, katip, mühürdar ve müvezziler bulunurdu. Fıkıh, yani İslam hukukuna iyice vukufu olanlardan tayin edilmesi icab eden fetva emini, fetva kaleminin başta gelen amiriydi. Bu zat, istenilen fetvayı muteber fıkıh kitaplarından bulur ve bunun maiyetinde olan yirmi kadar katip de fetvaları kağıda geçirirlerdi. Daha sonra bu, fetva emini tarafından görülür ve mübeyyiz tarafından beyaza çekilerek, şeyhülislama takdim olunurdu. Şeyhülislam bunu tedkik eder, ta'lik kırması denilen kendi el yazısıyla cevap kısmını imzalardı. Bundan sonra müvezzi isimli memur bu fetvayı mahalline verirdi.

Fetva, herhangi bir şeyin (umumi ve hususi, dini veya hukuki) İslamiyete uygun olup olmadığını bildirmek demekti. Umumi hukuka (Hukuk-ı umumiyeye) ait fetvaların alınması hükumete aitti. Bunlar da harp ilanı, sulh akdi, askeri kanun tebdili, ıslahat icrası, gayr-i müslim tebeanın isyanı, şakavette bulunanların (asilerin) katli gibi fetvalardı. Hususi hukuka (Hukuk-ı hususiyyeye) dair olan fetvalar, dokuz parmak uzunluğunda ve dört parmak genişliğinde bir kağıda ince harflerle yazılırdı. Meselenin az ve çok, ehemmiyetine göre, verilecek cevap kısaca; vardır veya yoktur, olur veya olmaz, gelir veya gelmez, meşrudur veya meşru değildir, caizdir veya caiz değildir şeklinde olurdu. Bazan da verilen cevap izah edilirdi. Fetvalar, Hanefi mezhebi imamlarının kavillerine (ictihadlarına) göre verilirdi.

Şeyhülislam dairesinde bulunan kethüda, şeyhülislamın siyasi ve iktisadi işlerinde ve şeyhülislamın nezaretinde bulunan vakıf muamelelerinde onun vekili olup, namına hareket ederdi.

Telhisçi, şeyhülislamın hükumet nezdindeki memuru olup, dini işlere ve kanunlara ait muamelelerde hükumetle temas ederdi. Şeyhülislamın müderrisleri tayinleri ve diğer hususlar bunun vasıtasıyla ve reisülküttabın delaletiyle veziriazama arz olunurdu.

Mektupçu, şeyhülislamın divan efendisi veya mühürdar, şimdiki ismiyle yazı işleri müdürüydü. Meşihattan (şeyhülislamlık makamından) çıkan yazılar, tayin rüusu ve beratlarıyla icazetnamelerin yazıldığı daireden bu sorumluydu. Şeyhülislamın mührü de mühürdarda bulunurdu.

Osmanlı donanmasının Haliç'ten denize çıkmak zamanı gelince, reisülküttab efendi vasıtasıyla davet edilen şeyhülislam Yalı köşküne gelir ve padişahla beraber teşyi merasiminde bulunurdu. Ayrıca şehzade ve sultan hanımların doğumları münasebetiyle yapılan tebriklerde, sultanların nişan ve nikah merasiminde şeyhülislamlar da bulunur ve sultanın nikahını kıyarlardı. Padişah ve şehzade vefatlarında da bunların cenaze namazlarını şeyhülislamlar kıldırırdı.

Osmanlı tarihinde sadrazam olmak için tahsil aranmazdı. Fakat şeyhülislam olmak hatta bunun ilk basamağı olan kadılık, müftilik ve müderrislik için bile, medreselerin en yükseğini bitirmiş olmak gerekirdi. Bu durum, şeyhülislamlığa verilen değeri gösterdiğinden önemlidir. Osmanlı şeyhülislamlarından bir kısmı verilen fetvaları toplamış ve kitap haline getirmişlerdir. Bunlardan bazıları basılmış, basılmayanlar da muhafaza edilmiştir.

Osmanlı Devletinin kuruluşundan itibaren görülen şeyhülislamlık makamı, cumhuriyetin ilanından sonra kaldırılmıştır.

Şeyhülislamlar ve Şeyhülislamlık Müddetleri

Molla Mehmed Şemseddin Fenari Efendi1424-1431

Molla Fahreddin Acemi Efendi1431-1460

Molla Hüsrev Mehmed Efendi1460-1480

Molla Gürani Ahmed Şemseddin Efendi1480-1488

Molla Abdülkerim Efendi1488-1495

Çelebi Arap Alaeddin Efendi1495-1496

Efdalzade Hamidüddin Efendi1496-1503

ZembilliAli Efendi1503-1526

İbn-i Kemal (Kemal PaşazadeAhmed Şemseddin Efendi)(1526-16.4.1533

Sadi Sadullah Çelebi Efendi17.4.1533-21.2.1538

Koca Çivizade Mehmed Muhiddin Efendi21.2.1538-Ekim-Kasım 1542

HamitliAbdülkadir Çelebi EfendiEkim-Kasım 1542-Ocak 1543

Fenarizade Muhiddin EfendiOcak 1543-Ekim 1545

Mehmed Ebüssü'ud EfendiEkim 1545-22.8.1574

Konyalı HamidMahmud Efendi23.8.1574-16.10.1577

KadızadeAhmed Şemseddin Efendi18.8.1577-25.5.1580

MalulzadeMehmed Efendi25.5.1580-21.1.1582

Çivizade Mehmed Efendi21.1.1582-6.5.1587

Müeyyedzade Abdülkadir Efendi6.5.1587-2.4.1589

Bostanzade Mehmed Efendi (1.)3.4.1589-10.5.1592

Bayramzade Zekeriya Efendi10.5.1592- 11.7.1593

Bostanzade Mehmed Efendi (2.)11.7.1593-1.4.1598

Hoca Sadeddin Efendi1.4.1598-30.9.1599

Cafer Efendizade Sunullah Efendi (1.)2.10.1599-2.8.1601

Hoca Sadeddinzade Şerif MehmedEfendi (1.)2.8.1601-4.1.1603

Cafer Efendizade Sunullah Efendi (2.)4.1.1603-8.2.1603

Ebülmeyamin Mustafa Efendi (1.)8.2.1603-8.6.1604

Cafer Efendizade Sunullah Efendi (3.)8.6.1604-28.7.1606

Ebülmeyamin Mustafa Efendi (2.)28.7.1606-23.11.1606

Cafer Efendizade Sunullah Efendi (4.)23.11.1606-5.6.1608

Hoca SadeddinzadeŞerif Mehmed Efendi (2.)5.6.1608-2.7.1615

Hoca Sadeddinzade MehmedEsat Efendi (1.)2.7.1615-21.5.1622

Şeyhülislam Yahya Efendi (1.)21.5.1622-4.10.1623

Hoca Sadeddinzade Mehmed Esat Efendi (2.)4.10.1623-22.5.1625

Şeyhülislam Yahya Efendi (2.)22.5.1625-10.2.1632

Ahizade Mehmed Hüseyin Efendi10.2.1632-7.1.1634

Şeyhülislam Yahya Efendi (3.)7.1.1634-27.2.1644

Ebu Said Mehmed Efendi (1.)27.2.1644-16.1.1646

Muid Ahmed Efendi16.1.1646-25.4.1647

Hacı Abdurrahim Efendi25.4.1647-18.7.1649

Mehmed Bahai Efendi (1.)18.7.1649-2.5.1651

Karaçelebizade Abdülaziz Efendi2.5.1651-3.9.1651

Ebu Said MehmedEfendi (2.)3.9.1965-16.8.1652

Mehmed Bahai Efendi (2.)16.8.1652-2.1.1654

Ebu SaitMehmed Efendi (3.)2.1.1654-11.5.1655

HüsamzadeAbdurrahman Efendi11.5.1655-5.3.1656

MemikzadeMustafa Efendi5.3.1656-5.3.1656

Hocazade Mesud Efendi5.3.1656-17.7.1656

Hanefi Mehmed Efendi17.7.1656-21.11.1656

Balizade Mustafa Efendi21.11.1656-23.5.1657

Bolevi Mustafa Efendi23.5.1657-20.3.1659

Esiri Mehmed Efendi20.3.1659-3.2.1662

Sunizade Mehmed Emin Efendi3.2.1662-21.11.1662

Minkarizade Yahya Efendi21.11.1662-21.2.1674

Çatalcalı Ali Efendi (1.)21.2.1674-26.9.1686

Ankaralı Mehmed Efendi27.9.1686-2.11.1687

DebbağzadeMehmed Efendi (1.)2.11.1687-13.2.1688

Seyyid Feyzullah Efendi (1.)14.2.1688-2.3.1688

Debbağzade MehmedEfendi (2.)2.3.1688-25.6.1690

Ebu Saidzade Feyzullah Feyzi Efendi25.6.1690-9.3.1692

Çatalcalı Ali Efendi (2.)10.3.1692-19.4.1692

Ebu Saidzade Feyzullah Feyzi Efendi (2.)19.4.1692-22.6.1694

Sadreddinzade Sadık Mehmed Efendi (1.)22.6.1694-20.3.1695

İmam Mehmed Efendi (1.)20.3.1694-25.5.1695

Seyyid Feyzullah Efendi (2.)25.5.1695-27.7.1703

Paşmakçızade Seyyid Ali Efendi (1.)28.7.1703-23.8.1703

İmam Mehmed Efendi (2.)25.7.1703-26.1.1704

Paşmakçızade Seyyid Ali Efendi (2.)26.1.1704-1.2.1707

Sadreddinzade Sadık Mehmed Efendi1.2.1707-25.1.1708

Ebezade Abdullah Efendi (1.)25.1.1708-16.7.1710

Paşmakçızade Seyyid Ali Efendi (3.)16.7.1710-22.2.1712

Ebezade Abdullah Efendi13.2.1712-14.3.1713

Mehmed Ataullah Efendi14.3.1713-20.5.1713

İmam Mahmud Efendi20.5.1713-15.12.1714

Mirza Mustafa Efendi15.12.1714-27.6.1715

Menteşzade Abdurrahim Efendi27.6.1715-3.12.1716

Kara İsmail Naim Efendi9.12.1716-6.5.1718

Yenişehirli Abdullah Efendi6.5.1718-30.9.1730

Mirzazade Mehmed Efendi30.9.1730-17.5.1731

Paşmakçızade Abdullah Efendi17.5.1731-24.2.1732

Ebülhayr Ahmed Efendi24.2.1732-22.10.1733

İsmail Efendizade İshak Efendi22.10.1733-31.10.1734

Dürri Mehmed Efendi31.10.1734-13.4.1736

Feyzullah Efendizade Mustafa Efendi13.4.1736-4.3.1745

PirizadeMehmed Sahip Efendi6.3.1745-5.4.1746

HayatizadeMehmedEmin Efendi5.4.1746-25.10.1746

Mehmed Zeyni Efendi25.10.1746-20.7.1748

İsrail Efendizade Mehmed Esad Efendi20.7.1748-11.8.1748

Kara Halil Efendizade Mehmed Said Efendi11.8.1749-2..1750

Feyzullah Efendizade Murtaza Efendi2.6.1750-12.1.1755

Vassaf Abdullah Efendi12.1.1755-8.6.1755

Damatzade Feyzullah Efendi (1.)8.6.1755-26.7.1756

Dürrizade Mustafa Efendi (1.)26.7.1756-18.2.1757

Damatzade Feyzullah Efendi (2.)18.2.1757-26.1.1758

Mehmed Salih Efendi26.1.1758-30.6.1759

Çelebizade İsmail Asım Efendi30.6.1759-16.2.1760

Hacı Veliyüddin Efendi (1.)17.2.1760-6.9.1761

Ebubekir Efendizade Ahmed Efendi6.9.1761-29.4.1762

Dürrizade Mustafa Efendi (2.)29.4.1762-23.4.1767

Hacı Veliyüddin Efendi (2.)23.4.1767-25.10.1768

Pirizade Mehmed SahipEfendi25.10.1768-2.3.1770

Mirzazade Mehmed Said Efendi2.3.1770-20.8.1773

Şerifzade Mehmed Şerif Efendi20.8.1773-27.2.1774

Dürrizade Mustafa Efendi (3.)27.2.1774-29.9.1774

İvaz Mehmed Paşazade İbrahimBeyefendi (1.)29.9.1774-28.7.1775

Camgöz Mehmed Emin Efendi28.7.1775-1.12.1776

Vassafzade Mehmed Esad Efendi1.12.1776-20.7.1778

İshak Efendizade Mehmed Şerif Efendi (1.)20.7.1778-12.9.1782

Karahisarlı Seyyid İbrahim Efendi12.9.1782-19.5.1783

Dürrizade Mehmed Ataullah Efendi19.5.1783-31.3.1785

İvaz Mehmed Paşazade İbrahim Beyefendi (2.)31.3.1785-22.6.1785

Arapzade Ahmed Ataullah Efendi22.6.1785-22.8.1785

Dürrizade Mehmed Arif Efendi (1.)23.8.1785-10.2.1786

Müftüzade Ahmed Efendi10.2.1786-24.11.1787

Mekki Mehmed Efendi (1.)24.11.1787-4.3.1788

Seyyid Mehmed Kamil Efendi4.3.1788-19.8.1789

İshak Efendizade Mehmed Şerif Efendi (2.)19.8.1789-17.10.1789

Hamidizade Mustafa Efendi17.10.1789-13.3.1791

Seyyid Yahya Tevfik Efendi14.3.1791-27.3.1791

Mekki Mehmed Efendi (2.)27.3.1791-12.7.1792

Dürrizade Mehmed Arif Efendi (2.)12.7.1792-30.8.1798

Mustafa Aşir Efendi30.8.1798-11.7.1800

Samanizade Ömer Hulusi Efendi (1.)11.7.1800-21.5.1803

Salihzade Ahmed Esad Efendi (1.)21.5.1803-14.11.1806

Şerifzade Mehmed Ataullah Efendi (1.)14.11.1806-13.7.1807

Samanizade Ömer Hulusi Efendi (2.)13.7.1807-14.7.1807

Şerifzade Mehmed Ataullah Efendi (2.)14.7.1807-21.7.1808

Arapzade Mehmed Arif Efendi21.7.1808-15.8.1808

Salihzade Ahmed Esad Efendi (2.)15.8.1808-22.11.1808

Dürrizade Abdullah Efendi (1.)22.11.1808-22.9.1810

Samanizade Ömer Hulusi Efendi (3.)22.9.1810-11.6.1812

Dürrizade Abdullah Efendi (2.)12.6.1812-22.3.1815

Mehmed Zeyni Efendi22.8.1815-27.1.1818

Mekkizade Mustafa Asım Efendi (1.)27.1.1818-3.9.1819

Çerkez Hacı HalilEfendi3.9.1819-28.3.1821

Yasincizade Abdülvahab Efendi (1.)28.3.1821-10.11.1822

Sıddıkizade AhmedReşid Efendi10.11.1822-25.9.1823

MekkizadeMustafa Asım Efendi (2.)25.9.1823-26.11.1825

Kadızade Mehmed Tahir Efendi26.11.1825-6.5.1828

Yasincizade Abdülvahab Efendi (2.)6.5.1828-8.2.1833

Mekkizade Mustafa Asım Efendi (3.)8.2.1833-20.11.1846

Ahmed Arif Hikmet Beyefendi21.11.1846-21.3.1854

Meşrebzade MehmedArif Efendi21.3.1854-27.12.1858

Seyyid Mehmed Sadeddin Efendi27.12.1858-23.11.1863

Atıfzade Ömer Hüsameddin Efendi23.11.1863-9.8.1866

Hacı Mehmed Refik Efendi9.8.1866-30.4.1868

Akşehirli Hasan Fehmi Efendi (1.)30.4.1868-17.9.1871

Mir Ahmed Muhtar Beyefendi (1.)17.9.1871-5.11.1872

Turşucuzade Ahmed Muhtar Efendi6.11.1872-11.6.1874

İmam Hasan Hayrullah Efendi (1.)11.6.1874-19.7.1874

Akşehirli Hasan Fehmi Efendi (2.)19.7.1874-11.5.1876

İmam Hasan Hayrullah Efendi (2.)12.5.1876-26.7.1877

Hacı Kara Halil Efendi26.7.1877-18.4.1878

Mir AhmedMuhtar Beyefendi (2.)18.4.1878-4.12.1878

Uryanizade Ahmed Esad Efendi4.12.1878-17.1.1889

Bodrumlu Hacı Ömer Lütfi Efendi18.1.1889-3.9.1891

Halid Efendizade MehmedCemaleddinEfendi (1.)4.9.1891-4.8.1908

Halid Efendizade Mehmed Cemaleddin Efendi (2.)5.8.1908-14.2.1909

Mehmed Ziyaeddin Efendi (1.)14.2.1909-13.4.1909

Mehmed Ziyaeddin Efendi (2.)14.4.1909-5.5.1909

Mehmed Sahip Molla Beyefendi5.5.1909-12.1.1910

Çelebizade Hüseyin Hüsnü Efendi12.1.1910-12.7.1910

Musa Kazım Efendi (1.)12.7.1910-29.11.1911

Musa Kazım Efendi (2.)30.11.1911-30.12.1911

Abdurrahman Nesip Efendi31.12.1911-16.7.1912

Halid Efendizade Mehmed Cemaleddin Efendi (3.)22.7.1912

Halid Efendizade Mehmed Cemaleddin Efendi (4.)29.10.1912-23.1.1913

Mehmed Esad Efendi (1.)24.1.1913-11.6.1913

Mehmed Esad Efendi (2.)12.6.1913-15.3.1914

Mustafa Hayri Efendi16.3.1914-6.5.1916

Musa Kazım Efendi (3.)8.5.1916-3.2.1917

Musa Kazım Efendi (4.)4.2.1917-8.10.1918

Dağıstanlı Ömer Hulusi Efendi14.10.1918-8.11.1918

Haydarizade İbrahim Efendi (1.)11.11.1918-12.1.1919

Haydarizade İbrahim Efendi (2.)13.1.1919-3.3.1919

Tokatlı Mustafa Sabri Efendi (1.)4.3.1919-16.3.1919

Tokatlı Mustafa Sabri Efendi (2.)19.3.1919-20.7.1919

Tokatlı Mustafa Sabri Efendi (3.)21.7.1919-30.9.1919

Haydarizade İbrahim Efendi (3.)2.10.1919-3.3.1920

Haydarizade İbrahim Efendi (4.)8.3.1920-2.4.1920

Dürrizade Abdullah Efendi5.4.1920-30.7.1920

Tokatlı Mustafa Sabri Efendi (4.)31.7.1920-25.9.1920

Mehmed Nuri Medeni Efendi (1.)26.9.1920-17.10.1920

Mehmed Nuri Medeni Efendi (2.)27.10.1920-2.11.1922

Şeyhülislamların Doğum ve Ölüm Tarihleri

1. Molla Mehmed Şemseddin Fenari Efendi1350-1431

2. Molla Fahreddin Acemi Efendi1460

3. Molla Hüsrev Mehmed Efendi1480

4. Molla Gürani Ahmed Şemseddin Efendi1416-1488

5. Molla Abdülkerim Efendi1495

6. Çelebi Arap Alaeddin Efendi1496

7. Efdalzade Hamidüddin Efendi1503

8. Zembilli Ali Efendi1526

9. İbn-i Kemal (Kemal PaşazadeAhmed Şemseddin Efendi)

1468-1534

10. Sadi Sadullah Çelebi Efendi21.2.1538

11. Koca Çivizade Mehmed MuhiddinEfendi1476-18.9.1547

12. Hamitli AbdülkadirÇelebi Efendi1548

13. Fenarizade Muhiddin Efendi1447-1548

14. Mehmed Ebüssü'ud Efendi1490-1574

15. Hamid Mahmud Efendi1494-16.10.1577

16. KadızadeAhmed ŞemseddinEfendi1512-1580

17. Malulzade Mehmed Efendi1533-14.1.1584

18. Çivizade Hacı Mehmed Efendi1530-8.5.1587

19. MüeyyedzadeAbdülkadir Efendi1514-1593

20. Bostanzade Mehmed Efendi1535-1.4.1593

21. Bayramzade Zekeriya Efendi1514-11.7.1593

22. Hoca Sadeddin Efendi1536-30.9.1599

23. Cafer Efendizade Sunullah Efendi1552-10.4.1612

24. Hoca Sadeddinzade Şerif Mehmed Efendi1568-2.7.1615

25. Ebülmeyamin Mustafa Efendi1546-23.11.1606

26. Hoca Sadeddinzade Mehmed Esat Efendi1570-22.5.1625

27. Şeyhülislam Yahya Efendi1553-27.2.1644

28. Ahizade Mehmed Hüseyin Efendi1572-7.1.1634

29. Ebu Said Mehmed Efendi1593-1662

30. Muid Ahmed Efendi25.4.1647

31. Hacı Abdurrahim Efendi3.2.1656

32. Mehmed Bahai Efendi1595-2.1.1654

33. Karaçelebizade Abdülaziz Efendi1591-10.1.1658

34. Hüsamzade Abdurrahman Efendi1594-1670

35. Memikzade Mustafa Efendi1657

36. Hocazade Mesud Efendi1.8.1656

37. Hanefi Mehmed Efendi1.10.1658

38. Balizade Mustafa EfendiKasım 1662

39. Bolevi Mustafa Efendi1591-Eylül 1675

40. Esiri Mehmed Efendi-12.3.1681

41. Sunizade Mehmed Emin Efendi-Ağustos 1665

42. Minkarizade Yahya Efendi1608-Ocak 1678

43. Çatalcalı Ali Efendi1631-19.4.1692

44. Ankaralı Mehmed Efendi1619-2.11.1687

45. Debbağzade Mehmed Efendi-5.2.1702

46. Seyyid Feyzullah Efendi-2.9.1703

47. Ebu Saidzade Feyzullah Efendi1630-21.10.1698

48. Sadreddinzade Sadık Mehmed Efendi1640-11.11.1709

49. İmam Mehmed Efendi-1728

50. Paşmakçızade SeyyidAli Efendi1638-12.2.1712

51. Ebezade Abdullah Efendi-1714

52. MehmedAtaullah Efendi-1715

53. İmam Mahmud Efendi-1717

54. Mirza Mustafa Efendi1630-1720

55. Menteşezade Abdürrahim Efendi-1718

56. Kara İsmail Naim Efendi1643-1724

57. Yenişehirli Abdullah Efendi-1743

58. Mirzazade Mehmed Efendi-1743

59. Paşmakçızade Abdullah Efendi1680-1732

60. Ebülhayr Ahmed Efendi1665-1741

61. İsmail Efendizade İshakEfendi1679-1734

62. Dürri Mehmed Efendi-1736

63. Feyzullah Efendizade Mustafa Efendi1679-4.3.1745

64. Pirizade Mehmed Sahip Efendi1674-1748

65. Hayatizade Mehmed Emin Efendi-1748

66. Mehmed Zeyni Efendi1667-1750

67. İsmail Efendizade Mehmed Esad Efendi1684-1752

68. Kara Halil Efendizade Mehmed Said Efendi-1754

69. Feyzullah Efendizade Murtaza Efendi1694-1757

70. Vassaf Abdullah Efendi1662-1761

71. Damadzade Feyzullah Efendi1669-1761

72. Dürrizade Mustafa Efendi1702-1774

73. Mehmed Salih Efendi-1761

74. Çelebizade İsmail Asım Efendi-16.2.1760

75. Hacı Veliyüddin Efendi-25.10.1768

76. Ebubekir Efendizade Ahmed Efendi1685-1769

77. Pirizade Osman Sahip Efendi1710-2.3.1770

78. Mirzazade Mehmed Said Efendi1710-1774

79. Şerifzade Mehmed Şerif Efendi1730-1779

80. İvaz Mehmed Paşazade İbrahim Efendi1719-1797

81. Camgöz Mehmed Emin Efendi1705-1777

82. Vassafzade Mehmed Esad Efendi1707-1778

83. İshak Efendizade Mehmed Şerif Efendi1717-1789

84. Karahisarlı Seyyid İbrahim Efendi1701-19.5.1783

85. Dürrizade Seyyid Mehmed Ataullah Efendi1729-1785

86. Arapzade Ahmed Ataullah Efendi1719-1785

87. Dürrizade Mehmed Arif Efendi-1810

88. Müftüzade Ahmed Efendi-1791

89. Mekki Mehmed Efendi1714-1797

90. Seyyid Mehmed Kamil Efendi1728-1800

91. Hamidizade Mustafa Efendi1731-1793

92. Seyyid Yahya Tevfik Efendi1715-27.3.1791

93. Reiszade Mustafa Aşir Efendi1728-1804

94. Samanizade Ömer Hulusi Efendi1727-1812

95. SalihzadeAhmedEsad Efendi1737-1814

96. Şerifzade Mehmed Ataullah Efendi1750-1811

97. ArapzadeMehmedArif Efendi1738-1825

98. Dürrizade Abdullah Efendi-1822

99. Zeyni Efendi1749-1823

100. Mekkizade Mustafa Asım Efendi1773-20.11.1846

101. Hacı HalilEfendi-

102. Yasincizade Abdülvahap Efendi1758-1833

103. Sıddikizade Ahmed Reşid Efendi1757-1834

104. Kadızade Mehmed Tahir Efendi1747-1838

105. Ahmed Arif Hikmet Beyefendi1786-1859

106. Meşrebzade MehmedArif Efendi1791-1858

107. Seyyid Mehmed Sadeddin Efendi1798-1866

108. Atıfzade Ömer Hüsameddin Efendi1799-1871

109. Hacı Mehmed Refik Efendi1813-1872

110. Akşehirli Hasan Fehmi Efendi1795-1880

111. Mir Ahmed Muhtar Beyefendi (Mollabey)1807-1882

112. Turşucuzade Hacı Ahmed Muhtar Efendi1882-1875

113. İmam-ı Sultani HafızHasan Hayrullah Efendi1834-1898

114. Hacı Kara Halil Efendi1804-1830

115. Uryanizade Ahmed Esad Efendi1813-1889

116. Bodrumlu Hacı Ömer Lütfi Efendi1817-1896

117. AhmedCemaleddin Efendi1848-1917

118. Mehmed ZiyaeddinEfendi1846-1917

119. PirizadeMehmed Sahip Molla Beyefendi1838-1910

120. ÇelebizadeHüseyin Hüsnü Efendi1849-1911

121. Musa Kazım Efendi1858-1920

122. Abdurrahman Nesib Efendi1842-1913

123. Mehmed Esad Efendi1846-1918

124. Mustafa Hayri Efendi1867-1921

125. Dağıstanlı Ömer Hulusi Efendi1857-

126. Haydarizade İbrahim Efendi1863-1933

127. Tokatlı Mustafa Sabri Efendi1869-1954

128. Dürrizade Abdullah Efendi1867-1923

129. Mehmed Nuri Medeni Efendi1859-1927


03 Mayıs 2014, 14:57
2122 kez okundu

Şeyhülislam Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Majino (maginot) Hattı | Makara | Makarios-ııı (başpiskopos) | Makas | Makedonya |